HERROEPINGSRECHT & FORMULIER

HERROEPINGSRECHT EN KOSTENDELINGSOVEREENKOMST


a) Als u een consument bent, hebt u het volgende herroepingsrecht:

 

Annuleringsvoorwaarden

 

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons het volgende toesturen

Maria Galland GmbH

onlineshop

Wintrichring 58

D-80992 München

Telefoon: 00800/642 552 63

E-mail: commande@maria-galland.be

 

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

 

b) Gevolgen van de herroepingAls u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van de retourzending indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de te retourneren goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of indien, in geval van een hogere prijs van de goederen, u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het moment van de herroeping nog niet heeft verricht. Anders is de retourzending voor u gratis.

 

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de inspectie van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen.

 

- Einde van de annuleringsvoorwaarden -

 

Uitsluiting van het recht van herroeping

Tenzij anders is overeengekomen, is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten op afstand betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.