Algemene voorwaarden van MARIA GALLAND GmbH


1. Algemeen

a) Voor de zakelijke relatie tussen ons, MARIA GALLAND GmbH (MARIA GALLAND), en u, de klant van goederen gepresenteerd op de website mariagalland.com (MARIA GALLAND Online Shop),

zijn de volgende Algemene Voorwaarden (AV) in hun versie geldig op het moment van bestelling zijn uitsluitend van toepassing.

 

b) Goederen in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn alle producten die kunnen worden gekocht in de MARIA GALLAND Online Shop.

 

2. Sluiting van de overeenkomst

a) De in de MARIA GALLAND Online Shop aangeboden goederen vormen geen aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, maar slechts een niet-bindende uitnodiging voor u om een bestelling te plaatsen..

 

b) Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst door meerderjarige personen. De levering van goederen geschiedt alleen in huishoudelijke hoeveelheden.

 

c) U kunt de goederen selecteren in de MARIA GALLAND Online Shop en klik op de knop Toevoegen aan winkelwagen in het winkelwagentje te plaatsen. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een bindend aanbod om de goederen in het winkelwagentje te kopen.

 

d) MARIA GALLAND stuurt u een orderbevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst met ons komt tot stand met deze orderbevestiging. Indien MARIA GALLAND niet binnen drie dagen na het indienen van de bestelling een orderbevestiging stuurt, is de klant niet langer gebonden aan zijn aanbod.

In afwijking daarvan wordt een overeenkomst gesloten:

in geval van betaling met PayPal op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht aan PayPal;

betaling met creditcard op het moment van debitering van de creditcard;

in geval van betaling met giropay op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht;

in geval van betaling door onmiddellijke bankoverschrijving op het moment van bevestiging van de betalingsopdracht.

 

e) De sluiting van de overeenkomst geschiedt uitsluitend in

Duitse taal. Contracttaal is uitsluitend Duits.

 

f) De tekst van het contract wordt na het sluiten van de overeenkomst niet door ons opgeslagen en is niet voor u toegankelijk. De bestelgegevens worden echter opgeslagen in het kader van de wettelijke bepalingen. De bestelgegevens kunnen direct na een bestelling in de MARIA GALLAND Online Shop worden verzonden, indien dit gebeurt via de knop "Kopen", dan kan dit door u worden afgedrukt. Als u zich als gebruiker heeft geregistreerd in de MARIA GALLAND Online Shop, heeft u toegang tot uw bestelgegevens in de MARIA GALLAND Online Shop onder "Mijn Account". Als u zich niet als gebruiker heeft geregistreerd in de MARIA GALLAND Online Shop en wilt dat uw bestelgegevens worden verzonden, kunt u per e-mail contact opnemen met kundenservice@maria-galland.com.

 

3.Herroepingsrecht en kostendragende overeenkomst

a) Als u een consument bent, heeft u recht op het volgende herroepingsrecht:

 

Terugtrekkingsbeleid, herroepingsrecht

 

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

 

Maria Galland GmbH Online Winkel

Wintrichring 58

D-80992 München

Telefoon: 00800/642 552 63

Fax: +49 – 89 – 143 24 – 120

E-mail: kundenservice@maria-galland.com

 

door middel van een duidelijke verklaring (e.B. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

 

Gevolgen van herroeping, als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien door andere levering dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij bericht van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van deze overeenkomst aan ons te retourneren of af te geven. De termijn wordt gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van de retourzending indien de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en indien de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan een bedrag van EUR 40 of indien: u de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling voor een hogere prijs van het artikel op het moment van herroeping nog niet hebt verstrekt. Anders is de retourzending gratis voor u. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen.


- Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

b) Tenzij anders overeengekomen, is het herroepingsrecht in overeenstemming met punt 1897. 3 a) niet in geval van overeenkomsten op afstand voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

 

c) Als consument maakt u gebruik van uw herroepingsrecht 3 (a) Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht volgens punt 3, letter a), dient u de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen te dragen indien de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen en indien de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 euro niet overschrijdt of indien u, in geval van een hogere prijs van de goederen, de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet hebt verricht op het ogenblik van de herroeping.


4. Teruggave van de goederen

a) MARIA GALLAND verzoekt om, ter vereenvoudiging

de goederen via de DHL-retourprocedure terug te sturen naar het adres dat daar is opgeslagen. De aanvaarding van teruggezonden goederen is niet verbonden met enige erkenning van uw klachten. 

De goederen moeten worden teruggestuurd naar:

MARIA GALLAND GmbH

Wintrichring 58

D-80992 München

E-mail: kundenservice@maria-galland.com

 

b) Uw wettelijke rechten en dus ook uw Herroepingsrecht volgens paragraaf. 3 a) deze Av blijven afhankelijk van het voorgaande Verordening op grond van lid 4, onder a), blijft onaangetast


5. Levering

a) De verzending van de goederen vindt uitsluitend plaats naar afleveradressen in Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg.

 

b) Voor zover geen afwijkende leveringstermijnen zijn overeengekomen is de levertijd 2 tot 5 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. In geval van voorafgaande bankoverschrijving,

vanaf de dag nadat u opdracht heeft gegeven tot betaling van de volledige koopprijs. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zondag of op een algemene feestdag die op de plaats van levering wordt erkend, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

 

c) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

levering door standaardlevering met DHL of een partner

DHL transportbedrijf.

 

6. Prijzen en verzendkosten

a) Prijzen gelden op het moment van bestelling.

 

b) Alle prijzen vermeld in de MARIA GALLAND Online Shop zijn in Euro (EUR).

 

c) De definitieve prijzen vermeld in de MARIA GALLAND Online Shop zijn inclusief de geldende BTW.

 

d) Eventuele verzendkosten worden vermeld in het bestelformulier.

 

7.Betalingsvoorwaarden en betaalmiddelen

a) U kunt betalen met creditcard, giropay, directe bankoverschrijving of met PayPal. Volg na het selecteren van de betaalmethode de instructies in de MARIA GALLAND Online Shop. Registratie is vereist om te betalen met PayPal. Als u creditcard als betaalmiddel kiest, wordt uw creditcard gedebiteerd op het moment van verzending.

 

b) In geval van betalingsachterstand hebben wij het recht wettelijke rente over niet tijdige betaling. Indien wij aantoonbaar verantwoordelijk zijn geweest voor een hogere schade veroorzaakt door vertraging, hebben wij het recht om dit te doen gelden.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde goederen voor tot volledige betaling van de koopprijs.

 

9.Garantie en aansprakelijkheid

a) Tenzij hieronder anders bepaald, zijn wij aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, met name artikel 434 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). De verjaringstermijn voor wettelijke vorderingen wegens gebreken bedraagt twee jaar. De verjaringstermijn gaat in op de levering van de goederen.

 

b) Wij zijn alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als essentiële verplichtingen, d.w.z. verplichtingen, waarvan de uitvoering in de eerste plaats een goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op wiens naleving u regelmatig vertrouwen, worden geschonden. In geval van schending van dergelijke verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot dergelijke schade, waarvan het optreden in het kader van het betreffende contract te verwachten was. Bovendien is de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op schade als gevolg van het schenden van een garantie of letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in geval van opzet of grove nalatigheid, en verplichte wettelijke aansprakelijkheid voor productdefecten.

 

10. Cadeaubon

Cadeaubonnen gekocht via het online cadeaubon bestelsysteem kunnen worden ingewisseld voor goederen als betaling voor Maria Galland online bestellingen wereldwijd. De cadeaubon wordt niet gerestitueerd en kan niet worden ingewisseld voor contant geld.


Voor individuele consumentenaankopen van cadeaubonnen geldt een minimum online aankoop van € 30,00 en een maximum per cadeaubon van € 100,00.


De cadeaubon is 5 jaren geldig vanaf de datum van uitgifte. Een eventueel restsaldo op de cadeaubon na aankoop van goederen blijft op de cadeaubon staan zolang de cadeaubon geldig is om te gebruiken voor toekomstige aankopen. Ongebruikte waarden worden niet terugbetaald of toegerekend aan transacties na de vervaldatum van de cadeaubon.


Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van levering van cadeaubon aan u wanneer de vertraging of uitblijven van levering wordt veroorzaakt door omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten onze macht liggen.


Wij kunnen niet garanderen dat het online cadeaubon bestelsysteem beschikbaar zal zijn voor klanten, en wij behouden ons het recht voor om het online cadeaubon bestelsysteem op elk moment (tijdelijk of permanent) stop te zetten.


Maria Galland sluit alle aansprakelijkheid uit voor gestolen of verwijderde cadeaubonnen.


11. Gegevensbescherming

Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt (zoals bv. naam, adres of e-mailadres) in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie voor meer informatie ons Privacybeleid onder shop.maria-galland.de/Datenschutz.

 

12. Slotbepalingen

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale aankoop van goederen (CISG). Als u een consument bent, uw gewone verblijfplaats in de Republiek Oostenrijk heeft en geen woonplaats heeft in de Bondsrepubliek Duitsland, blijven de verplichte bepalingen inzake consumentenbescherming van de Republiek Oostenrijk van toepassing.

 

Aanbieder

MARIA GALLAND GmbH

Postbus 50 04 40

D-80974 München

 

Hausadresse:

Wintrichring 58

D-80992 München

 

Telefoon: +49 (0)89 143 24-165

Fax: +49 (0)89 143 24-120

E-mail: kundenservice@maria-galland.com

 

Algemeen directeur:

Silke Juncker, Kirsten Hangarter

 

Maatschappelijke zetel: München

Register Rechtbank München HRB 67298

BTW-identificatienummer: DE 129408655

 

13. Geschillenregeling

Wij stellen altijd alles in het werk om tot een overeenkomst met de klant te komen. Maak gebruik van onze service contact op kundenservice@maria-galland.com of onze andere contactmogelijkheden. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) met meer informatie die beschikbaar is op internet onder de http://ec.europa.eu/consumers/odr/ link. We nemen echter niet deel aan een formele geschillenbeslechtingsprocedure voor consumentenarbitrage-instanties.

 

 

Vanaf: juli 2020